محاسبه حساب آب در سیستم حسابداریِ زیست‌محیطی- اقتصادی
مجری پژوهشکده آمار
همکاران
  • نام و نام خانوادگی
زمان اجرا 1395/5/1 تا 1396/12/28
وضعیت اجرا درحال اجرا
گروه پژوهشی مسئول گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
خلاصه‌ی طرح رابطه محیط‌زیست با توسعه پایدار و اهمیت نقش روزافزون محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی موجب گردید که در سال‌های اخیر بحث ادغام همزمان موضوعات زیست‌محیطی و اقتصادی در یک سیستم یکپارچه حسابداری موردتوجه اقتصاددانان قرار گیرد. بدین منظور سیستم حساب‌های ملی (SNA 93) تهیه حساب‌های اقماری محیط‌زیست (SEEA ) را در کنار سایر حساب‌های اقماری پیشنهاد نموده است. بعدها نسخه‌های جدیدتر این سیستم متناسب با نیازهای روز ارائه شد. جدیدترین نسخه ارائه‌شده مربوط به سال 2012 با عنوان (SEEA2012) است که یک چارچوب مرکزی برای محاسبه حساب‌های زیست‌محیطی- اقتصادی معرفی می‌کند و از آنجا که مباحث محیط‌زیستی زیرمجموعه گسترده‌ای را شامل می‌شود به‌منظور بررسی هر زیر بخش در محیط‌زیست و متناسب با نیازها، دستورالعمل‌های مربوط به زیر بخش‌ها نیز ارائه شده است. با توجه به اصل 50 قانون اساسی ج.ا.ا مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌ زیست و در راستای اجرای ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 8 لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین به منظور بهره‌مندی از محیط‌ زیست مطلوب مندرج در سند چشم‌انداز و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، لزوم توجه به ساختار حسابداری منسجم که ارتباط متقابل اقتصاد و محیط زیست را در قالب تعاریف و مفاهیم بین‌الملی مشخص سازد، ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور و با توجه به اهمیت اطلاعات بخش آب و همچنین امکان دسترسی بهتر به اطلاعات مربوط به بخش آب در حساب‌های محیط زیست، این مطالعه به دنبال محاسبه حساب بخش آب در نظام حسابداری اقتصادی- زیست محیطی برای ایران بر اساس دستنامه بین‌المللی مربوط به این بخش (SEEA- Water) است. با توجه به دستنامه محاسبه حساب آب در حساب‌های اقماری محیط زیست، امکان محاسبه پنج دسته حساب شامل جداول عرضه و مصرف فیزیکی و انتشار آلاینده‌ها، جداول عرضه و مصرف هیبریدی ، حساب دارایی‌ها، حساب کیفیت، و حساب ارزیابی منابع آب وجود دارد که حساب کیفیت و ارزیابی منابع آب در دستنامه SEE-water همچنان آزمایشی می‌باشد و هنوز توافقی در خصوص یک راه استاندارد برای تدوین آن¬ها وجود ندارد. در این طرح بر اساس اطلاعات موجود و در دسترس، هر یک از پنج دسته حساب معرفی‌شده که امکان محاسبه آن وجود داشته باشد برای نزدیکترین سالی که اطلاعات آن موجود باشد، محاسبه خواهد شد. بدین منظور پس از تشکیل کمیته کارشناسی و راهبری، ترجمه دستنامه (SEEA2012) و بررسی منابع مرتبط، ارتباط دستنامه بخش آب با سیستم حساب‌های ملی و حساب‌های منطقه‌ای، تعیین سازمان‌ها و منابع داده‌ای جهت جمع‌آوری اطلاعات، تبیین سازوکار جمع‌آوری اطلاعات، داده‌آمایی و کدگذاری اطلاعات با توجه به جداول استاندارد دستنامه و در نهایت تهیه جداول بخش آب در سیستم حسابداری زیست محیطی- اقتصادی در دستور کار خواهد بود.
واژه‌های کلیدی s