خطاهای طبقه‌بندی در آمارهای جریان
مجری زهره فلاح محسن‌خانی
همکاران
  • فرهاد مهران (مشاور)
  • مهدی حسین پوری
  • لیدا کلهری ندرآبادی
زمان اجرا 1396/7/1 تا -621/1/-109
وضعیت اجرا درحال اجرا
گروه پژوهشی مسئول گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
خلاصه‌ی طرح آمارهای جریان امکان ارائه تصویری شفاف‌تر از تغییرات بازار کار به منظور تحلیل بهتر وضع فعلی و برنامه‌ریزی بهتر بازار کار در آینده را فراهم می‌سازد. خطاهای غیرنمونه‌گیری از خطاهای تأثیرگذار در آمارهای جریان است. یکی از مهم‌ترین خطاهای غیرنمونه‌گیری در این آمارها، خطای پاسخ است که ممکن است به طبقه‌بندی نادرست افراد به وضعیت‌های مختلف نیروی کار منجر شود. معمولاً بخش عمده‌ای از خطاهای طبقه‌بندی در براوردهای مقطع خنثی می‌شود ولی غالباً در آمارهای جریان این خطاها مضاعف می‌شوند. در این پژوهش با استفاده از روش‌های معرفی شده خطای طبقه‌بندی در آمار جریان ارائه می‌شود.
واژه‌های کلیدی آمار جریان، خطای رده‌بندی