دوره‌های برگزار شده در سال 1397
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
1 ASA/301 کارگاه آموزشی 8 ارديبهشت 1397 تا 8 ارديبهشت 1397
2 ASA/302 کارگاه آموزشی 9 ارديبهشت 1397 تا 11 ارديبهشت 1397
3 ASA/301 کارگاه آموزشی 15 ارديبهشت 1397 تا 15 ارديبهشت 1397
4 ASA/303 کارگاه آموزشی 16 ارديبهشت 1397 تا 18 ارديبهشت 1397
5 ECO/301 دوره‌ی آموزشی 17 ارديبهشت 1397 تا 18 ارديبهشت 1397
6 ASA/301 کارگاه آموزشی 22 ارديبهشت 1397 تا 22 ارديبهشت 1397
7 SMD/301 کارگاه آموزشی 23 ارديبهشت 1397 تا 25 ارديبهشت 1397
8 ECO/302 دوره‌ی آموزشی 23 ارديبهشت 1397 تا 25 ارديبهشت 1397
9 ECO/303 کارگاه آموزشی 9 تير 1397 تا 11 تير 1397
10 ASA/304 کارگاه آموزشی 12 تير 1397 تا 13 تير 1397
11 ASA/305 کارگاه آموزشی 24 تير 1397 تا 26 تير 1397
12 ECO/304 دوره‌ی آموزشی 24 تير 1397 تا 26 تير 1397
13 ASA/306 کارگاه آموزشی 1 مرداد 1397 تا 3 مرداد 1397
14 SMD/302 دوره‌ی آموزشی 1 مرداد 1397 تا 3 مرداد 1397
15 SMD/303 دوره‌ی آموزشی 7 مرداد 1397 تا 8 مرداد 1397
16 ASA/307 کارگاه آموزشی 7 مرداد 1397 تا 9 مرداد 1397
17 ASA/308 کارگاه آموزشی 14 مرداد 1397 تا 16 مرداد 1397
18 ASA/309 کارگاه آموزشی 28 مرداد 1397 تا 30 مرداد 1397
19 ECO/306 کارگاه آموزشی 29 مرداد 1397 تا 30 مرداد 1397
20 کارگاه آموزشی 7 شهريور 1397 تا 7 شهريور 1397
21 ASA/310 کارگاه آموزشی 11 شهريور 1397 تا 13 شهريور 1397
22 ECO/307 دوره‌ی آموزشی 11 شهريور 1397 تا 12 شهريور 1397
23 ASA/311 کارگاه آموزشی 18 شهريور 1397 تا 20 شهريور 1397
24 ASA/312 کارگاه آموزشی 24 شهريور 1397 تا 26 شهريور 1397
25 کارگاه آموزشی 22 مهر 1397 تا 24 مهر 1397
26 کارگاه آموزشی 5 آبان 1397 تا 5 آبان 1397
27 کارگاه آموزشی 12 آبان 1397 تا 12 آبان 1397
28 کارگاه آموزشی 13 آبان 1397 تا 15 آبان 1397
29 کارگاه آموزشی 19 آبان 1397 تا 19 آبان 1397
30 کارگاه آموزشی 26 آبان 1397 تا 26 آبان 1397
31 کارگاه آموزشی 27 آبان 1397 تا 29 آبان 1397
32 کارگاه آموزشی 11 آذر 1397 تا 13 آذر 1397
33 دوره‌ی آموزشی 18 آذر 1397 تا 20 آذر 1397
34 کارگاه آموزشی 26 آذر 1397 تا 28 آذر 1397
35 کارگاه آموزشی 2 دى 1397 تا 4 دى 1397
36 کارگاه آموزشی 10 دى 1397 تا 11 دى 1397
37 کارگاه آموزشی 15 دى 1397 تا 17 دى 1397
38 کارگاه آموزشی 23 دى 1397 تا 24 دى 1397