برنامه‌ی آموزشی پژوهشكده‌ی آمار در شش‌ماه دوم سال 1396
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 کارگاه آموزشی 17 مهر 1396 تا 19 مهر 1396 10 مهر 1396
غیر فعال
2 کارگاه آموزشی 24 مهر 1396 تا 26 مهر 1396 9 مهر 1396
غیر فعال
3 کارگاه آموزشی 7 آبان 1396 تا 9 آبان 1396 22 مهر 1396
غیر فعال
4 کارگاه آموزشی 10 آبان 1396 تا 10 آبان 1396 1 آبان 1396
غیر فعال
5 کارگاه آموزشی 14 آبان 1396 تا 15 آبان 1396 7 آبان 1396
غیر فعال
6 کارگاه آموزشی 17 آبان 1396 تا 17 آبان 1396 1 آبان 1396
غیر فعال
7 کارگاه آموزشی 24 آبان 1396 تا 24 آبان 1396 1 آبان 1396
غیر فعال
8 دوره‌ی آموزشی 26 آذر 1396 تا 27 آذر 1396 18 آذر 1396
غیر فعال
9 دوره‌ی آموزشی 28 آذر 1396 تا 29 آذر 1396 18 آذر 1396
غیر فعال
10 کارگاه آموزشی 3 دى 1396 تا 4 دى 1396 26 آذر 1396
غیر فعال
11 دوره‌ی آموزشی 10 دى 1396 تا 12 دى 1396 2 دى 1396
فعال
12 دوره‌ی آموزشی 17 دى 1396 تا 18 دى 1396 9 دى 1396
فعال
13 دوره‌ی آموزشی 24 دى 1396 تا 25 دى 1396 16 دى 1396
فعال
14 کارگاه آموزشی 1 بهمن 1396 تا 3 بهمن 1396 24 دى 1396
فعال
15 کارگاه آموزشی 8 بهمن 1396 تا 10 بهمن 1396 23 دى 1396
فعال
16 دوره‌ی آموزشی 14 بهمن 1396 تا 18 بهمن 1396 7 بهمن 1396
فعال
17 دوره‌ی آموزشی 23 بهمن 1396 تا 25 بهمن 1396 15 بهمن 1396
فعال
18 دوره‌ی آموزشی 28 بهمن 1396 تا 30 بهمن 1396 16 بهمن 1396
فعال
19 دوره‌ی آموزشی 6 اسفند 1396 تا 7 اسفند 1396 28 بهمن 1396
فعال
20 کارگاه آموزشی 7 اسفند 1396 تا 9 اسفند 1396 5 آذر 1396
غیر فعال
21 کارگاه آموزشی 13 اسفند 1396 تا 15 اسفند 1396 5 اسفند 1396
فعال