برنامه‌ی آموزشی پژوهشكده‌ی آمار در شش‌ماه دوم سال 1397
ردیف
کد دوره
نوع دوره
عنوان
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
وضعیت ثبت نام
1 کارگاه آموزشی 22 مهر 1397 تا 24 مهر 1397 22 مهر 1397
غیر فعال
2 کارگاه آموزشی 5 آبان 1397 تا 5 آبان 1397 17 مهر 1397
غیر فعال
3 کارگاه آموزشی 12 آبان 1397 تا 12 آبان 1397 14 مهر 1397
غیر فعال
4 کارگاه آموزشی 13 آبان 1397 تا 15 آبان 1397 30 مهر 1397
غیر فعال
5 کارگاه آموزشی 19 آبان 1397 تا 19 آبان 1397 4 مهر 1397
غیر فعال
6 کارگاه آموزشی 26 آبان 1397 تا 26 آبان 1397 11 مهر 1397
غیر فعال
7 کارگاه آموزشی 27 آبان 1397 تا 29 آبان 1397 12 آبان 1397
غیر فعال
8 کارگاه آموزشی 11 آذر 1397 تا 13 آذر 1397 9 آبان 1397
غیر فعال
9 دوره‌ی آموزشی 18 آذر 1397 تا 20 آذر 1397 3 آذر 1397
غیر فعال
10 کارگاه آموزشی 26 آذر 1397 تا 28 آذر 1397 24 آذر 1397
غیر فعال
11 کارگاه آموزشی 2 دى 1397 تا 4 دى 1397 27 آذر 1397
غیر فعال
12 کارگاه آموزشی 10 دى 1397 تا 11 دى 1397 26 آذر 1397
غیر فعال
13 کارگاه آموزشی 15 دى 1397 تا 17 دى 1397 3 آذر 1397
غیر فعال
14 کارگاه آموزشی 23 دى 1397 تا 24 دى 1397 21 دى 1397
غیر فعال
15 کارگاه آموزشی 29 دى 1397 تا 30 دى 1397 9 دى 1397
غیر فعال
16 کارگاه آموزشی 2 بهمن 1397 تا 3 بهمن 1397 14 دى 1397
غیر فعال
17 کارگاه آموزشی 7 بهمن 1397 تا 8 بهمن 1397 2 بهمن 1397
فعال
18 کارگاه آموزشی 14 بهمن 1397 تا 16 بهمن 1397 29 دى 1397
فعال
19 دوره‌ی آموزشی 14 بهمن 1397 تا 15 بهمن 1397 29 دى 1397
فعال
20 کارگاه آموزشی 28 بهمن 1397 تا 29 بهمن 1397 13 بهمن 1397
فعال
21 دوره‌ی آموزشی 29 بهمن 1397 تا 30 بهمن 1397 14 بهمن 1397
فعال
22 کارگاه آموزشی 5 اسفند 1397 تا 7 اسفند 1397 20 بهمن 1397
فعال
23 کارگاه آموزشی 11 اسفند 1397 تا 13 اسفند 1397 26 بهمن 1397
فعال