نوع خبر 
 
سخنرانی با عنوانی Statistics Norway: The Story behind the Numberتوسط سرکار خانم مهتا سوری (مشاور اداره آمار نروژ) در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

سخنرانی Statistics Norway: The Story behind the Number

به دعوت پژوهشکد‌ه‌‌ی آمار در تاریخ ۱۳۹۶٫۱٫۲۳ سخنرانی توسط سرکار خانم مهتا سوری (مشاور اداره آمار نروژ) با عنوانی Statistics Norway: The Story behind the Number برگزار شد. در این سخنرانی مطالبی در خصوص تاریخچه تأسیس اداره‌ی آمار نروژ و ساختار سازمانی و فعالیت جاری آن ارائه گردید و همچنین گزارشی از آمارهای رسمی کشور نروژ و نحوه‌ی به کارگیری داده‌های اداری در تهیه آمار رسمی نیز ارائه گردید.   

 

شنبه 26 فروردين 1396  6:50

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 9 تير 1397  9:7:45
تعداد بازديد از اين خبر : 466